תקנון פעילות גריי גוס אוטופסט 2018

ברוכים הבאים לתקנון תחרות GREY GOOSE FLY BEYOND 2018 .

1.              הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות המפורטת לצדם, להלן:

“עורכת המבצע” או “החברה” חברת מ. אקרמן בע”מ או מי מטעמה.
“אתר התחרות” אתר ברשת האינטרנט שכתובתו greygoose.akkerman.co.il.
יום הזמן שבין השעה 24:00 לבין השעה 24:00 למחרת.
“משתתף” אדם, אשר (א) הינו בגיר, כמשמעו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב – 1962 (מעל גיל 18); (ב) הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה  בישראל התקף עפ״י כל דין; (ג) נטל חלק בתחרות בהתאם להוראות התקנון ועמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אדם שאינו בגיר (מתחת לגיל 18), יוכל להשתתף בתחרות רק אם קיבל את הסכמת אפוטרופוסיו לכך.
“התחרות” תחרות אשר נערכת על ידי החברה בהתאם לתקנון זה.
“הפרס” או “הפרסים” במסגרת הפעילות, ובהתאם לבחירת כל משתתף בעת הכניסה להגרלה, יוענקו הפרסים הבאים: (1) זוג כרטיסי טיסה לשבוע אוטופסט שיחול  בין התאריכים 18.3.2018 – 25.3.2018, ובהתאם לתנאי החבילה המפורטים באתר https://www.ottofest.com/; (להלן:”הטיסה הזוגית”); (2) שלוש ארוחות זוגיות למסעדות שונות בארץ, שזהותן תקבע על ידי החברה; (3) שתי שישיות של כוסות ממותגות – גריי גוס;
(4) שני שייקרים להכנת קוקטיילים ממותגים – גריי גוס; (5) ערב קוקטיילים בבר הקוקטיילים Imperial Craft Cocktail Bar.
“חבר השופטים” צוות שופטים אשר יבחרו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ויקבע את זהות הזוכים לכל אחד מהפרסים –  על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להתרשמותם מהמשתתפים השונים. בעניין פרס הטיסה הזוגית, צוות השופטים יבחר 20 משתתפים בשלב הראשון. לאחר שהמשתתפים ישלחו את הסרטונים כאמור להלן, יבחר את הזוכה הסופי. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות את הרכב השופטים בין השלבים.
“תקנון התחרות” או “התקנון” תקנון זה כפי שמתפרסם באתר התחרות.
“זוכה” משתתף שנבחר על ידי צוות השופטים מבין המשתתפים שהתמודדו על אותו הפרס, והוכרז כזוכה ו/או אחד מהזוכים בתחרות.


2.              פרשנות

2.1          בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.

2.2          כותרות הסעיפים ומספרם נועדו לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנות התקנון.

2.3          בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע כי החברה תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים, תפעל החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה ופעולתה כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

2.4          בכל מקרה של סתירה כלשהי בין הוראות התקנון לבין כל פרסום אחר בקשר עם התחרות יגברו הוראות תקנון זה.

3.              התחרות ובחירת הזוכה

3.1          התחרות תיערך החל מיום 14.01.2018 (להלן: “מועד תחילת התחרות”), ותסתיים עם בחירת הזוכה עד ליום  04.02.2018 (להלן: “מועד סיום התחרות”). זאת למעט בתחרות נושאת פרס הטיסה הזוגית, שם תמשך התחרות עד לבחירת הזוכה הסופי ביום 15.02.2018.

3.2          החברה תהא רשאית לשנות את המועדים, כפי שיקבע על ידה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “תקופת התחרות”).

3.3          במסגרת התחרות המשתתפים יתבקשו לשתף את החברה ולספר מדוע, לדעתם, הינם פורצי גבולות בחייהם (להלן: “הסיפור”).

3.4          מבין כלל הסיפורים יבחר חבר השופטים בתום תקופת התחרות את הסיפורים שבהתאם לשיקול דעתו הינם המרגשים, המקוריים והנועזים ביותר מבין הסיפורים שהשתתפו בתחרות.

3.5          מבין המשתתפים אשר יבחרו להתמודד על פרס הטיסה הזוגית, יבחרו בשלב הראשון 20 משתתפים והודעת מעבר השלב תימסר בשיחה טלפונית ו/או בדוא”ל. אותם משתתפים יתבקשו לשלוח לדוא”ל החברה סרטון וידאו באורך של 1-3 דקות, עד 7 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור, המנמק את הטעמים לפיהם על החברה לבחור בהם כזוכה בתחרות.

3.5.1              יוער ויודגש כי על משתתפים אלה להצטלם יחד עם בן/בת הזוג שהם בחרו להתמודד עמו על פרס הטיסה הזוגית, ולשלוח פרטיהם – שם מלא, מספר טלפון ודוא”ל, יחד עם הסרטון.

3.6          הבחירה תיעשה על ידי חבר השופטים ברוב קולות. כל אחד מנציגי חבר השופטים יבחר את הסיפור ו/או הסיפורים הזוכים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ועל פי טעמו האישי והוא לא יידרש לנמק או לפרט את החלטותיו או לעמוד בלוח זמנים כלשהו לצורך קבלת החלטותיו.

3.7          החלטת חבר השופטים תהיה סופית מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור וכל משתתף מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה (לרבות ובמפורש כלפי  נציגי חבר השופטים) בגין או בקשר עם החלטת חבר השופטים.

3.8          הסיפורים שיועמדו לבחירה הן אלו אשר הועלו לאתר התחרות בתקופת התחרות.

3.9          יודגש, כי בחירת הזוכה תיעשה על ידי חבר השופטים (על פי שיקול דעתו וטעמו  האישי של חבר השופטים),ללא חובת הנמקה, וכי הזכייה אינה תלויה בגורל.

3.10       אופן הרישום לתחרות יעשה באמצעות כניסה לאתר התחרות, בחירת הפרס עליו המשתתף ירצה להתמודד, ומילוי פרטי המשתתף לרבות – כתובת דוא”ל, מספר טלפון נייד וכתובת מגוריו.

 1. כללי
  • הוראות התקנון יפורסמו באתר התחרות.

4.2          החברה תהא רשאית לתקן את הוראות תקנון זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי על ידי פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר התחרות (לרבות, אך מבלי לגרוע, לתקן ולשנות את כללי התחרות, את תקופת התחרות ואת הפרסים, כולם או חלקם). כל משתתף מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם שינוי התקנון כאמור ומעניק את הסכמתו המלאה והבלתי חוזרת לכך שהוראות התקנון, כפי שיעודכנו ויהיו מעת לעת, יחולו ויחייבו אותו באופן מלא.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר, כי החברה תהא רשאית לבטל את התחרות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהמשתתפים תעמוד טענה או תביעה כלשהי כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם ביטול התחרות כאמור.
 • בעצם השתתפותו בתחרות (על ידי רישום באתר), מצהיר ומאשר כל משתתף שהוא קרא והבין את הוראות התקנון במלואן וכי הוא מסכים באופן מלא ובלתי חוזר לכל הוראותיו.
 • ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי החברה, לרבות בני משפחותיהם מקרבה ראשונה ו/או בן/בת זוגו של כל אחד מאלה. במקרה שמנהל ו/או עובד של חברה ו/או בן משפחתו מקרבה ראשונה ו/או בן/בת זוגו של אחד מאלה, ישתתף בתחרות ויזכה – זכייתו תבוטל.
 • משתתף בתחרות לא יהיה זכאי להחזר בגין הוצאותיו בקשר עם התחרות וכל הנובע הימנה, ככל שיהיו.
 • מובהר בזאת כי אין בכל האמור בהוראות התקנון כדי לגרוע באופן כלשהו מהחובות המוטלות על המשתתף או מהזכויות המוקנות לחברה על פי הוראות כל דין.

 

 1. הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי :

5.1          הוא יפעל בהתאם להוראות כל דין וכי לא יהיה בהשתתפותו בתחרות וכל הנובע ממנה  משום הפרה של הוראות דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא קיבל את הסכמתם המלאה והבלתי חוזרת של כל מי שנדרש לכך (ככל שנדרש) לצורך השתתפות בתחרות וקיום כל הצהרותיו והתחייבויותיו על פי הוראות כל דין ותקנון זה.

5.2          ידוע לו כי החברה אינה מתחייבת לערוך פיקוח ובקרה על הסיפורים שישתתפו בתחרות. למרות האמור לעיל, יודגש, כי החברה אינה מתחייבת לאפשר לכל סיפור להשתתף בתחרות וכי היא תהא רשאית לפסול ו/או להפסיק השתתפות של משתתף בתחרות, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין הפרה או חשש להפרה של הוראות כל דין ותקנון זה.

5.3          ידוע לו שסיפורו יהא חשוף לתגובות מצד צדדים שלישיים אחרים והוא מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם תגובות כאמור והתחרות בכללותה.

 1. אחריות
  • ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתתף. המשתתף מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, תוך 14 יום ממועד דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה או דרישה של צד שלישי כלשהוא כנגד החברה ו/או הבאים מטעמו, בקשר לנזקים ו/או הפסדים שנגרמו בקשר עם מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת חובה ו/או התחייבות של המשתתף על פי הוראות כל דין ותקנון זה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו להם כתוצאה מהנזקים דלעיל, והוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור.
  • החברה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למי מן המשתתפים (או מי שהיו מעוניינים להשתתף) והקשור, במישרין או בעקיפין, עם התחרות וכל משתתף מצהיר ומאשר בזאת, באופן סופי ובלתי חוזר, כי הוא פוטר את החברה, יועציה וכל מי מטעמה מכל טענה או תביעה בגין או בקשר עם התחרות וכל הנובע הימנה וכי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו ו/או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לתחרות והנובע ממנה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר, כי הואיל ועריכת התחרות תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים (ובכלל זה בתקינות רשת האינטרנט ואתר התחרות בפרט שלחברה אין שליטה עליהם) – החברה אינה אחראית לתקלות ו/או שיבושים ו/או כשלים כאלו או אחרים שעלולים להיגרם במהלך התחרות. החברה אינה מתחייבת כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לכל תקלה ו/או טעות אשר אירעה בקשר עם התחרות או הנובע ממנה (לרבות ובמפורש תקלה טכנית אשר כתוצאה ממנה נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי המשתתף) וכל משתתף פוטר את החברה מאחריות כאמור ומוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.

 

 1. אופן יידוע הזוכה בדבר זכייתו

7.1          החברה תודיע לכל אחד מהזוכים על זכייתם באמצעות שליחת מייל ו/או בשיחת טלפון (להלן: “הודעת הזכייה”). רק הודעת זכייה שנשלחה באופן האמור לעיל תחייב את החברה, והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

7.2          החברה רשאית לפרסם את שמות הזוכים, הסיפור שהשתתף בתחרות ופרטים נוספים הידועים לחברה, באופן ובמועדים שיקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית לבצע את הפרסום כאמור בכל דרך או אמצעי מדיה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה או הסכמה מוקדמת או בתשלום תמורה אחרת. כל משתתף מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם השימוש כאמור בשמו ובסיפורו, לרבות ובמפורש כל תביעה שעניינה זכויות יוצרים או דרישה לתשלום תמלוגים או כל תשלום אחר.

7.3          יראו את הזוכה כאילו קיבל את הודעת הזכייה ביום שליחתה. לעניין זה, רישומי החברה בדבר שליחת הודעת הזכייה יהוו ראיה מכרעת לעניין מסירת הודעת הזכייה.

7.4          הזוכה יידרש להעביר לחברה את כל הפרטים שיידרשו על ידי החברה לצורך מסירת הפרס. לא נדרש אחרת – ימסור הזוכה את פרטיו לחברה באמצעות שליחת דוא”ל ו/או  בשיחה טלפונית (תוך ווידוא קבלתם) תוך 5 ימים ממועד משלוח הודעת הזכייה.

 • במידה ויתברר כי (א) הזוכה אינו מקיים או שהפר את איזו מהוראות תקנון זה; ו/או (ב) הזוכה לא מסר לחברה את כל הפרטים שנדרשו על ידה בתוך פרק הזמן הקבוע בתקנון זה (או בתוך כל פרק זמן אחר שקבעה החברה) – זכייתו תבוטל, והחברה תהא רשאית להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר, או לא לחלק את הפרס כלל, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. הפרס

8.1          אופן קבלת הפרס יקבע על ידי החברה. קבלת הפרס מותנית באימות זהותו של הזוכה, בדרך שתיקבע על ידי החברה. כל משתתף יוכל לזכות בפרס אחד בלבד.

 • למען הסר ספק מובהר, כי הפרס יינתן כמו שהוא (AS IS) ולא ניתן יהיה להחליפו ו/או להמירו.
 • למען הסר ספק יובהר, כי תנאי לקבלת הפרס הינו עמידה בכל הדרישות וההתחייבויות המפורטות בתקנון זה. היה והזוכה לא עמד בהם ו/או ויתר על הפרס מן הטעמים השמורים עמו, תהא החברה רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר, והלה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
 • הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי ו/או החלפה ו/או המרה אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • במידה ויוטל מס, אגרה ו/או כל תשלום אחר ע”פ דין בגין הזכייה, תהא החברה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, להתנות את מסירת וביצוע הפרס לידי הזוכה בביצוע התשלום המתחייב מכוח הדין. הזוכה מוותר על כל טענה בקשר עם סעיף זה. בכל מקרה, כל מס, היטל או אגרה שיחולו בגין או בקשר עם הזכייה יחולו במלואם על הזוכה וישולמו על ידו ובאחריותו והבלעדית.

 

 1. הדין החל ומקום השיפוט

הדין החל על התחרות, תקנון זה וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. בכל עניין הנוגע לתחרות זו תהא סמכות השיפוט הייחודית מוקנית לבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

חזרה ←